(916) 928-3001 * 3995 N Freeway Blvd. Sacramento CA 95834

Giant Balloon Flowers
Giant Balloon Flowers
Giant Balloon Flowers

Giant Balloon Flowers

Regular price $85.00 Sale

Our Giant Balloon Flowers are over 4 feet tall!  Very Long Lasting